Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Program v oblasti prevence kriminality

Dotace na specifické programy prevence kriminality zaměřené na ohrožené děti a mládež, včetně programů zvyšování právního vědomí realizované státními organizacemi (např. Policie České republiky, Probační a mediační služba České republiky) nebo jinými organizacemi z daného oboru.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 1. 10. 2022 do 17. 10. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • a) Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy,
 • b) církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • c) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • d) příspěvkové organizace,
 • e) městské části HMP a jimi zřizované příspěvkové organizace. Městské části HMP, které žádají o Dotaci, musí mít zřízenou funkci koordinátora prevence kriminality, popř. kontaktní osobu určenou pro tuto problematiku. Tato osoba je garantem účelovosti a efektivity využití Dotace.
 • f) organizační složky státu.
 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok.

 Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. I: Práce s dětmi a mládeží v souvislosti s prevencí kriminality
  • Pravidelná a soustavná činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v oblasti prevence kriminality.
  • Resocializační pobyty dětí a mládeže ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy.
  • Specifické programy prevence kriminality zaměřené na ohrožené děti a mládež, včetně programů zvyšování právního vědomí realizované státními organizacemi (např. PČR, PMS) nebo jinými organizacemi z daného oboru.
  • Specifické programy prevence kriminality zaměřené na rizikové trávení volného času skupin dětí a mládeže a jejich násilného chování.
 • Opatření č. II: Pomoc obětem trestné činnosti 
  • Informování občanů o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi.
  • Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí (např. děti, ženy, senioři).
  • Prevence domácího násilí se zaměřením na zvlášť zranitelné skupiny osob (např. děti, ženy, senioři) či na osoby nezvládající svou agresi. 
  • Specifické kontinuální programy prevence kriminality zaměřené na ochranu seniorů jako obětí trestné činnosti.
 • Opatření č. III: Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti
  • Komplexní resocializační programy a aktivity, které začínají ještě před nástupem k výkonu trestu, pokračují samotným výkonem a po propuštění nekončí, ale naopak se ještě zintenzivňují. 
  • Programy a aktivity cílené na uplatnění odsouzeného na trhu práce po propuštění. 
  • Programy a aktivity cílené na odsouzené, kterým nebyl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody s cílem předejít jejich recidivě.
  • Probační a resocializační programy pro mládež. 
 • Opatření č. IV: Nové hrozby a přístupy 
  • Kriminalita v kyberprostoru (vzdělávání, informovanost o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi, pomoc a podporu obětem internetové kriminality).
  • Osvěta a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství vůči cílové skupině ohrožených osob a pracovníkům orgánů a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují. 
  • Aktivity zaměřené na předcházení extremismu, rasismu a xenofobii či jiným formám nesnášenlivosti.
  • Inovativní programy v oblasti prevence kriminality.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 16,5 milionů Kč.
 • HMP stanovuje maximální podíl HMP na způsobilých nákladech (výdajích) do výše 100 % v rámci všech Opatření.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých a uhrazených od prvního dne realizace Projektu do posledního dne jeho ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů vzniklých od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uhrazených od 1. 1. 2023 do 25. 1. 2024 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru