Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Hlavní město Praha – Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2022

dlane
Share Button

Dotace na podporu služeb pro rodiny na území hlavního města Prahy mohou získat poskytovatelé služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu formou spolku, pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo jako církevní právnická osoba. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 18. 10. 2021 do 5. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat, organizace s pověřením k výkonu SPOD, nestátní neziskové organizace, které poskytují služby pro rodinu na území HMP nebo občanům HMP, jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky, mají sídlo na území České republiky a to formou:
  • spolku, pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo jako církevní právnická osoba, další nestátní neziskové organizace.
 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Podpora rodin Podpora funkční rodiny (biologické i náhradní rodiny) – preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v rodině:
  • a) Aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života.
  • b) Podpora činnosti rodinných a komunitních center.
  • c) Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ.
  • d) Aktivity, vzdělávání, semináře pro rozvoj preventivních, podpůrných aktivit na podporu partnerských a rodičovských kompetencí a sourozeneckých vztahů.
 • Opatření II. Podpora znevýhodněných rodin a dětí Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí:
  • a) Sanace rodiny.
  • b) Asistované styky.
  • c) Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).
  • d) Terapeutická práce s rodinou.
  • e) Formální podpora dětí a mladých dospělých opouštějící zařízení ústavní výchovy při začleňování do běžného života.
 • Opatření III. Rozvoj náhradní rodinné péče
  • a) Aktivní vyhledávání pěstounů.
  • b) Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení.
 • Opatření IV. Podpora dobrovolnictví Aktivizace dětí a rodin s dětmi – dobrovolnické služby:
  • a) Podpora vzdělávání dobrovolníků .
  • b) Mentoringové dobrovolnictví v rodině (aktivity na rozvoj osobnosti, samostatnosti, vhodného trávení volného času, rozvoj psychosociálních dovedností, posilování mezilidských vztahů).
  • c) Neformální podpora dětí a mladých dospělých opouštějících zařízení ústavní výchovy – mentorské a patronské programy.
 • Opatření V. Podpora neformálně pečujících osob Aktivity na podporu neformálně pečujících osob, které poskytují péči v rámci přirozeného sociálního prostředí osobě se zdravotním postižením nebo pečují o seniora – aktivity směřující na posílení celého rodinného systému.
  • a) Psychosociální podpora neformálně pečujících osob (formou individuálních i skupinových konzultacích).
  • b) Edukace v oblasti domácí péče neformálně pečujících osob (vzdělávání, poradenství, individuální i skupinové aktivity).
 • Opatření VI. Rozvoj sítě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím městských částí Podpora rozvoje sítě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím městských částí a ve spolupráci s OSPOD a s registrovanými poskytovateli služeb. Cílem je posílit sociální práci s ohroženými rodinami a zvýšit dostupnost těchto služeb na území HMP.
  • a) Podpora přímé práce s ohroženými rodinami (dle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).
  • b) Podpora při zajištění případových setkání a konferencí.

 Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2022. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 28 800 000 Kč.
 • HMP poskytne Dotaci na každý Projekt maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu s výjimkou Opatření I., IV., V. u Projektů nepodpořených v roce 2021, u nichž HMP poskytne Dotaci maximálně do výše 60 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu a v Opatření VI., v němž HMP může poskytnout Dotaci až do výše 100 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>