Přeskočit na obsah

Hlavní město Praha — Program v oblasti rodinné politiky

Dotace na podporu služeb pro rodiny na území hlavního města Prahy mohou získat poskytovatelé služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu formou spolku, pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo jako církevní právnická osoba. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 17. 10. 2022 do 4. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat, organizace s pověřením k výkonu SPOD, nestátní neziskové organizace, které poskytují služby pro rodinu na území HMP nebo občanům HMP, jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky, mají sídlo na území České republiky a to formou: 
  • spolku, pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo jako církevní právnická osoba, další nestátní neziskové organizace.
 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Podpora rodin Podpora funkční rodiny (biologické i náhradní rodiny) – preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v rodině: 
  • a) Aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života.
  • b) Podpora činnosti rodinných a komunitních center.
  • c) Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ.
  • d) Aktivity, vzdělávání, semináře pro rozvoj preventivních, podpůrných aktivit na podporu partnerských a rodičovských kompetencí a sourozeneckých vztahů.
 • Opatření II. Podpora znevýhodněných rodin a dětí Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí: 
  • a) Sanace rodiny.
  • b) Asistované styky.
  • c) Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).
  • d) Terapeutická práce s rodinou.
  • e) Formální podpora dětí a mladých dospělých opouštějící zařízení ústavní výchovy při začleňování do běžného života.
 • Opatření III. Rozvoj náhradní rodinné péče
  • a) Aktivní vyhledávání pěstounů.
  • b) Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení.
 • Opatření IV. Podpora dobrovolnictví Aktivizace dětí a rodin s dětmi — dobrovolnické služby: 
  • a) Podpora vzdělávání dobrovolníků .
  • b) Mentoringové dobrovolnictví v rodině (aktivity na rozvoj osobnosti, samostatnosti, vhodného trávení volného času, rozvoj psychosociálních dovedností, posilování mezilidských vztahů).
  • c) Neformální podpora dětí a mladých dospělých opouštějících zařízení ústavní výchovy – mentorské a patronské programy.
 • Opatření V. Podpora neformálně pečujících osob Aktivity na podporu neformálně pečujících osob, které poskytují péči v rámci přirozeného sociálního prostředí osobě se zdravotním postižením nebo pečují o seniora — aktivity směřující na posílení celého rodinného systému. 
  • a) Psychosociální podpora neformálně pečujících osob (formou individuálních i skupinových konzultacích).
  • b) Edukace v oblasti domácí péče neformálně pečujících osob (vzdělávání, poradenství, individuální i skupinové aktivity).
 • Opatření VI. Rozvoj sítě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím městských částí Podpora rozvoje sítě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím městských částí a ve spolupráci s OSPOD a s registrovanými poskytovateli služeb. Cílem je posílit sociální práci s ohroženými rodinami a zvýšit dostupnost těchto služeb na území HMP. 
  • a) Podpora přímé práce s ohroženými rodinami (dle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).
  • b) Podpora při zajištění případových setkání a konferencí.

 Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2023. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 31 000 000 Kč.
 • HMP poskytne Dotaci na každý Projekt maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu s výjimkou Opatření I., IV., V. u Projektů nepodpořených v roce 2022, u nichž HMP poskytne Dotaci maximálně do výše 60 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu a v Opatření VI., v němž HMP může poskytnout Dotaci až do výše 100 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu.
 • HMP poskytne Dotaci v Opatření I. až V. na způsobilé náklady Účelu na jednotlivý projekt v maximální výši 2 000 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru