Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020: Integrace společnosti do oblasti vědy a inovací

V rámci HORIZONTU 2020 byla vydána výzva Integrace společnosti do oblasti vědy a inovací, která umožňuje získat dotaci na budování efektivní spolupráce mezi vědou a společností napříč Evropou. Výsledkem předložených projektů by měla být větší reflexe zájmů a hodnot občanů ve vědě, výzkumu, technologiích a v inovativních aktivitách. Tato spolupráce by měla zvýšit kvalitu, relevanci, společenskou přijatelnost a udržitelnost výzkumu a inovačních výsledků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 16. 9. 2015 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Subjekty ze soukromého i veřejného sektoru.

Typy podporovaných projektů:

 • Téma 1: Panevropský veřejný dosah: výstavy a vědecké kavárny zapojující občany do vědy
  • Projekty zaměřené na sbližování vědy a společnosti by měly vést zejména ke zvýšení motivace občanů zapojovat se do výzkumných aktivit.
  • Nejprve by mělo dojít ke zvýšení povědomí společnosti o vědě. Poté by mělo dojít ke zvýšení schopnosti místních vědeckých aktérů a veřejných autorit zapojovat občany do vědy a inovací. Na konci projektu by mělo existovat více vědeckých aktivit, do kterých je zapojena společnost.
  • Předpokládané aktivity jsou různé výstavy a utváření „vědeckých kaváren“, kde by docházelo k neformálním setkáním a diskuzím.
 • Téma 2: Platforma pro sdílení znalostí
  • Konzistentní vývoj politik v oblasti vědy a technologie vyžaduje systematickou spolupráci a sdílené znalosti, na kterých lze stavět při tvorbě politik výzkumu a inovací na evropské, národní a sub-národní úrovni.
  • Platforma bude využívat různé prostředky výměny zkušeností, např. přímé face-to-face setkání, participační procesy, sociální média, moderní ICT a multimediální nástroje (neúplný seznam).
 • Téma 3: Online mechanismy pro znalostní poradenství politik
  • Téma zahrnuje různé mechanismy, jako je Věda 2.0, e‑Science přístupy a další funkce pro analýzu politik, výhledové studie, hodnocení technologií, výměnu dat pro výzkum atd
  • Cíle v krátkodobém horizontu zahrnují otevřený přístup občanů a koncových zúčastněných stran k on-line službám poskytujících postupy pro znalostní poradenství politik. Ve střednědobém horizontu se dosáhne přetrvávající organizační struktury, které mohou udržovat služby po skončení výzkumu. V dlouhodobém horizontu dojde k větší trans-evropskáé spolupráci a podpoře cílů občanské angažovanosti postulované v Lisabonské smlouvě.
 • Téma 4: Provádění strukturálních změn ve výzkumných organizacích, čímž se podpoří odpovědný výzkum a inovace
  • Tyto projekty jsou zaměřené na aktivity, které by měly přinést hmatatelné a měřitelné výsledky ohledně organizačních procesů a struktur. To by mělo zlepšit zavádění tzv. zodpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research and Innovation). Mělo by dojít k navýšení kapacity výzkumných institucí ve všech členských a přidružených státech a díky tomu by výzkumné instituce měly být schopny generovat takové inovace, které reflektují potřeby společnosti.
  • Podporovanými aktivitami jsou analýza problémů a výzev, tvorba nových akčních plánů a zlepšování jejich implementace.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace zdrojů činí 22 000 000 EUR.
 • Částka určená na jednotlivá témata: 
  • Téma 1: 3 — 3 500 000 EUR.
  • Téma 2: 3 000 000 EUR.
  • Téma 3: 4 000 000 EUR.
  • Téma 4: 4 000 000 EUR.

Specifikace a omezení:

 • Pro Téma 1  je stanovena podmínka, že se musí jednat o takové partnerství, kde jsou zastoupeny tyto typy partnerů: 
  • Organizace financující nebo provádějící výzkumné aktivity,
  • Společnost působící v oblasti průmyslu nebo obchodu,
  • Veřejná instituce,
  • Občanská společnost.
 • Pro Téma 2 je dále stanovena podmínka existence partnerství alespoň 10 nezávislých právních subjektů z 10 členských nebo přidružených států EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru