Přeskočit na obsah

II. výzva MAS Český sever, z.s.– OPŽP- likvidace invazních druhů rostlin

Tato dotace poskytuje pomoc při vymýcení, popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.).

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 30. 9. 2019, čas ukončení příjmu žádostí 20:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.
 • Obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů.
 • Jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 7 058 823 Kč.
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.

Specifika a omezení:

 • Křížové financování není relevantní.
 • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 — 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru