Přeskočit na obsah

Inovační vouchery v Jihomoravském kraji

Dotace na spolupráci podnikatelů a institucí s vědeckovýzkumnými kapacitami na menších společných projektech. Cílem je, aby na pilotní společné projekty obě strany navázaly dlouhodobým vztahem a spoluprací na náročnějších projektech. Inovační vouchery pomáhají vést ke  zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů, a to zejména tím, že napomůžou inovaci jejich produktů, procesů nebo služeb.

Příjem žádostí:

 •  Žádosti lze předkládat do 29. 4. 2015 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obchodní společnost se sídlem v České republice.
 • Družstvo se sídlem v České republice podnikající na základě živnostenského oprávnění.
 • Obdobná právnická osoba založená za účelem podnikání se sídlem v zahraničí.

Typy podporovaných projektů:

 • Veškeré aktivity kromě: standardních tréninkových a školících kurzů; koupě softwaru; reklamních materiálů- design a produkce (včetně tvorby webových stránek); standardních opakujících se služeb (např. auditorské služby, účetnictví, prodejní aktivity apod.); právních služeb; dotačního poradenství; stáží pro studenty; podpory exportu; nákupu materiálu (který není nezbytný pro realizaci zakázky).
 • Aktivity vyjma výše uvedených se považují za aktivity způsobilé.

Forma a výše podpory:

 • Poskytnutá dotace jednomu příjemci voucheru pokryje 75 % ceny realizované zakázky.
 • Maximální hodnota dotace na jeden voucher je 100 000 Kč.
 • Minimální hodnota zakázky musí činit 75 000 Kč bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Daň z přidané hodnoty lze do uznatelných nákladů příjemce voucheru zahrnout pouze v případě, že příjemce není plátcem DPH.
 • Dotace bude příjemci inovačního voucheru poskytnuta jako veřejná podpora de minimis.
 • Dotace nesmí být použita na krytí stejných způsobilých nákladů projektu financovaného zcela nebo zčásti z jiných veřejných dotačních titulů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7710”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru