Přeskočit na obsah

Inovační vouchery v kraji Vysočina

Cílem programu je podpora inovačních aktivit podnikatelských subjektů vedoucích ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti a k rozvoji aktivního inovačního prostředí regionu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se přijímají od 29. 7. 2024 do 20. 10. 2024.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kteří vznikli nejpozději k 31. 12. 2019, zaměstnávající minimálně 1 zaměstnance (ke dni podání žádosti) a podnikající v oblasti odvětvové klasifikace CZ-NACE: 
  • sekce C — Zpracovatelský průmysl; u oddílu 10 (Výroba potravinářských výrobků) a oddílu 11 (Výroba nápojů) vyjma aktivit, jejichž předmětem je výroba a zpracování výrobků spadajících do oblasti Společné zemědělské politiky;
  • sekce J – Informační a komunikační činnosti, pouze pododdíl – 58.2 Vydávání software a oddíl 62 — Činnosti v oblasti informačních technologií.

Typy podporovaných projektů:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity: 
  • a) spolupráce s výzkumnými institucemi, splňujícími definici uvedenou v kapitole 1.3, odstavci ee) SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)1 ; v prostředí ČR se jedná o instituce uvedené ke dni podání žádosti na „Seznamu výzkumných institucí“ vedeném MŠMT na https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj2/seznam-vyzkumnych-organizaci, případně s akreditovanými laboratořemi2 , jejímž předmětem je:
  • návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, výrobků, materiálů, metod;
  • vývoj software či hardware, materiálu, zařízení, systému nebo jeho prvků, prototypu (včetně nákupu materiálu pro jeho zhotovení), funkčního vzorku (včetně nákupu materiálu pro jeho zhotovení) v souvislosti s vývojem nebo zavedením nového produktu (výrobku, služby nebo procesu),
  • optimalizace výrobních procesů, metod, parametrů, vlastností výrobků, služeb, materiálů s cílem zvýšení efektivity nebo snížení nákladů;
  • aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru;
  • modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů;
  • testování, měření, diagnostika, rozbory, zkoušky, analýzy, ověřování, certifikace, výpočty, pokud jsou součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby nebo procesu);
  • design nových výrobků – průmyslový, produktový;
  • digitální audit zahrnující zhodnocení digitální zralosti podniku, identifikaci inovačního potenciálu v oblasti digitalizace výroby a doporučení potenciálních, technologicky nezávislých řešení; — zpracování strategie digitální transformace výroby nebo její části.
 • b) Spolupráce se subjekty poskytujícími expertní služby3 , které nejsou výzkumnými institucemi dle písm. a) tohoto bodu, jejímž předmětem je: 
  • digitální audit zahrnující zhodnocení digitální zralosti podniku, identifikaci inovačního potenciálu v oblasti digitalizace výroby a doporučení potenciálních, technologicky nezávislých řešení;
  • zpracování strategie digitální transformace výroby nebo její části.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 2 400 000 Kč.
 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 300 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 
  • 20 % celkových nákladů projektu u projektů realizovaných v progresivních odvětvích CZ-NACE specifikovaných v Krajské příloze Národní RIS3 strategie za Kraj Vysočina 2021+4 , kterými jsou: kovodělný průmysl – oddíl 24, 25 strojírenský průmysl – oddíl 28 automobilový průmysl – oddíl 29 a 30 elektrotechnický průmysl – oddíl 26 a 27 ICT – oddíl 62 a pododdíl 58.2
  • 30 % celkových nákladů projektu u projektů realizovaných mimo výše uvedená progresivní odvětví.

Specifika a omezení:

 • Příjemcem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele.
 • Projekt může být zahájen nejdříve po oboustranném podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 12. 2025. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru