Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

shutterstock_127969568.jpg
Share Button

Grantové řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021“ podporuje jak kulturní, tak společenskou, osvětovou i publikační činnost. Praha se tak snaží podpořit vzájemnou toleranci i komunikaci mezi minoritami a společenskou majoritou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání Žádosti je od 1. 10. do 13. 10. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat níže uvedené subjekty pracující v oblasti integrace cizinců, které jsou zaměřené na uchování a rozvoj kulturních hodnot, na rozvoj komunikace a dialogu mezi cizinci a majoritou v hlavním městě Praze, napomáhají k vzájemnému tolerantnímu soužití v multikulturní společnosti, jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky a mají sídlo na území hl. m. Prahy, a to:
  • a) právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy,
  • b) církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
  • c) obecně prospěšné společnosti podle občanského zákoníku.

 Typy podporovaných projektů:

 • Okruh I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce.
  • 1) INFORMOVANOST – podpora zvyšování informovanosti majoritní společnosti, cizinců a odborníků/institucionálních aktérů integrace.
  • 2) PŘÍSTUP MIGRANTŮ K SOCIÁLNÍM A NÁVAZNÝM SLUŽBÁM1 – podpora poskytování a rozvoje návazných služeb pro migranty.
  • 3) VZDĚLÁVÁNÍ – podpora vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem; vzdělávání pedagogických pracovníků a další podpora školských zařízení2 v oblasti vzdělávání a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem; podpora vzdělávání dospělých cizinců.
  • 4) SOUŽITÍ MAJORITNÍ SPOLEČNOSTI A MIGRANTŮ – realizace komunitních, kulturních, sportovních či volnočasových aktivit zaměřených na podporu vzájemného přátelského soužití mezi majoritou a cizinci a prevenci xenofobního jednání; podpora koordinace, udržitelnosti a realizace dobrovolnictví a mentoringu; zvyšování interkulturních kompetencí zaměstnanců veřejných institucí a organizací, podpora mezikulturního dialogu a aktivní zapojení migrantů do veřejného života na území hl. m. Prahy; podpora kulturních a uměleckých aktivit cizinců a podpora činnosti zájmových spolků jednotlivých komunit cizinců.
 • Okruh II. – „Publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.
 • Podpora v aktivitách směřujících k publikační činnosti zaměřené na podporu integrace cizinců. Jedná se rovněž o publikační činnost v elektronické formě (e-knihy, podcasty apod.):
  • a) publikační činnost nesmí mít charakter reklamních akcí,
  • b) příspěvky mohou být určeny na vydávání publikací a audiovizuálních prostředků zabývajících se jazykem, historií, kulturou, osudy a životem cizinců žijících na území hl. m. Prahy, na komunikaci a dialog, kontakty mezi minoritou a majoritou v pražském teritoriu,
  • c) podpora publikačních aktivit motivovaných výchovou k toleranci a proti rasismu,
  • d) podpora publikačních aktivit napomáhajících ke zvýšení informovanosti v oblasti integrace cizinců.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2022. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 4 miliony Kč.
 • Okruh I.:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Žádosti do výše 80 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jednu Žádost – 10 tis. Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele – 700 tis. Kč.
 • Okruh II.:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Žádosti do výše 80 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jednu Žádost – 10 tis. Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele – 300 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel nepodal a nepodá Žádost na stejný Účel na jiném odboru Magistrátu HMP nebo v jiném programu vyhlašovaném HMP.
 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel bude realizovat ve prospěch HMP nebo pro osoby s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>