Přeskočit na obsah

Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

Grantové řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023“ podporuje jak kulturní, tak společenskou, osvětovou i publikační činnost. Praha se tak snaží podpořit vzájemnou toleranci i komunikaci mezi minoritami a společenskou majoritou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání Žádosti je od 14. 11. do 24. 11. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat níže uvedené subjekty pracující v oblasti integrace cizinců, které jsou zaměřené na uchování a rozvoj kulturních hodnot, na rozvoj komunikace a dialogu mezi cizinci a majoritou v hlavním městě Praze, napomáhají k vzájemnému tolerantnímu soužití v multikulturní společnosti, jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky a mají sídlo na území hl. m. Prahy, a to:
  • a) právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy,
  • b) církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
  • c) obecně prospěšné společnosti podle občanského zákoníku.

 Typy podporovaných projektů:

 • Okruh I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce. 
  • 1) INFORMOVANOST
  • 2) VZDĚLÁVÁNÍ – podpora vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem; vzdělávání pedagogických pracovníků a další podpora školských zařízení2 v oblasti vzdělávání a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem; podpora vzdělávání dospělých cizinců.
  • 3) SOUŽITÍ  – realizace komunitních, kulturních, sportovních či volnočasových aktivit zaměřených na podporu vzájemného přátelského soužití mezi majoritou a cizinci a prevenci xenofobního jednání; podpora koordinace, udržitelnosti a realizace dobrovolnictví a mentoringu; zvyšování interkulturních kompetencí zaměstnanců veřejných institucí a organizací, podpora mezikulturního dialogu a aktivní zapojení migrantů do veřejného života na území hl. m. Prahy; podpora kulturních a uměleckých aktivit cizinců a podpora činnosti zájmových spolků jednotlivých komunit cizinců.
 • Okruh II. – „Publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.
 • Podpora v aktivitách směřujících k publikační činnosti zaměřené na podporu integrace cizinců. Jedná se rovněž o publikační činnost v elektronické formě (e‑knihy, podcasty apod.): 
  • a) publikační činnost nesmí mít charakter reklamních akcí,
  • b) příspěvky mohou být určeny na vydávání publikací a audiovizuálních prostředků zabývajících se jazykem, historií, kulturou, osudy a životem cizinců žijících na území hl. m. Prahy, na komunikaci a dialog, kontakty mezi minoritou a majoritou v pražském teritoriu,
  • c) podpora publikačních aktivit motivovaných výchovou k toleranci a proti rasismu,
  • d) podpora publikačních aktivit napomáhajících ke zvýšení informovanosti v oblasti integrace cizinců.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 20223 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 5 miliony Kč.
 • Okruh I.:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Žádosti do výše 80 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jednu Žádost — 10 tis. Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele — 500 tis. Kč.
 • Okruh II.:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Žádosti do výše 80 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jednu Žádost — 10 tis. Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele — 250 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel nepodal a nepodá Žádost na stejný Účel na jiném odboru Magistrátu HMP nebo v jiném programu vyhlašovaném HMP.
 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel bude realizovat ve prospěch HMP nebo pro osoby s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru