Přeskočit na obsah

Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

Dotace na podporu aktivit vztahujících se k podpoře adaptace a integrace uprchlíků na území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání Žádosti je od 8. 3. do 13. 3. 2024 včetně.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat níže uvedené subjekty, které mají sídlo na území hl. m., které prokazatelně kontinuálně působily v příslušné prioritní oblasti Programu, dříve aktivně spolupracovaly na podpoře uprchlíků s Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině (KACPU) v Praze, Centrem následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU) nebo s klíčovými informačními uzly podpory uprchlíků na území hl. m. Prahy, případně navazují na klíčové aktivity v oblastech číslo 6 a 7 v rámci „Pracovního plánu Magistrátu hl. m. Prahy a UNICEF — říjen 2022 až prosinec 2023“ schváleného usnesením ZHMP č. 39/5 ze dne 8. 9. 2022 (mimo aktivitu 6.3 – „Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023“2 ), jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky, a to:
  • a) právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy a obecně prospěšné společnosti,
  • b) církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

 Typy podporovaných projektů:

 • Opatření III. – „Realizace vybraných prioritních služeb a aktivit v oblasti adaptace a integrace ukrajinských uprchlíků“.
 • Podpora aktivit vztahujících se k podpoře adaptace a integrace uprchlíků na území hl. m. Prahy. Jedná se o projekty v následujících prioritních oblastech: 
  • Sociální oblast.
  • Oblast bydlení (zabydlování a s tím spojené terénní služby).
  • Terénní služby a interkulturní práce.
  • Oblast duševního zdraví.
  • Zvyšování informovanosti cílové skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 20 milionů Kč.
 • Okruh III.:
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Žádosti do výše 100 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jednu Žádost — 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele — není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel nepodal a nepodá Žádost na stejný Účel na jiném odboru Magistrátu HMP nebo v jiném programu vyhlašovaném HMP.
 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel bude realizovat ve prospěch HMP nebo pro osoby s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru