Přeskočit na obsah

INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027

Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 je zaměřen na rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit, podporu přizpůsobení se změnám klimatu a prevenci s nimi spojených rizik, posílení ochrany a zachování přírody a biodiverzity, rozšiřování společné nabídky vzdělávání, posílení úlohy kultury, přírodního dědictví a udržitelného cestovního ruchu, podporu přeshraniční spolupráce institucí a tradiční projekty setkávání lidí přes hranici (tzv. people-to-people projekty).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu je možné v 1. kole předkládat do 14. prosince 2022.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, poskytovatelé veřejných služeb, neziskové organizace, veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace, vysoké školy, komory a sdružení. Podnikatelé.

Typy podporovaných projektů:

 • Priorita 1: Výzkum a přenos znalostí.
 • Priorita 2: Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí.
 • Priorita 3: Vzdělávání.
 • Priorita 4: Kultura a udržitelný cestovní ruch.
 • Priorita 5: Lepší správa spolupráce.

Forma a výše podpory:

 • Priorita 1: SC: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (10,7 mil. EUR).
 • Priorita 2: SC: Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik spojených s katastrofami, odolnosti vůči katastrofám, se zohledněním přístupů založených na ekosystémech (11 mil. EUR).
 • SC: Ochrana životního prostředí a zachování biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, omezování všech forem znečištění (9,7 mil. EUR).
 • Priorita 3: SC 4.2: Zvýšení kvality, inkluze, účinnosti a relevantnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce za účelem získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností (17,2 mil. EUR).
 • Priorita 4: SC: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích (32,3 mil. EUR).
 • Priorita 5: SC: Zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech (6,7 mil. EUR).
 • SC: Budování vzájemné důvěry, zejména podporou vzájemného setkávání lidí (11,5 mil. EUR).
 • V programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 nadále platí obecné podmínky podpory jako princip vedoucího partnera, naplnění podmínek přeshraniční spolupráce a prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice. Oproti končícímu programovému období 2014–2020 bude v novém programovém období 2021–2027 dotace projektu z EFRR ve výši 80 %.

Specifika a omezení:

 • Podpora je poskytována, stejně jako v minulém programovém období, projektům s pozitivním přeshraničním dopadem na území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje a příhraniční části vládních okresů Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru