Přeskočit na obsah

Interreg Česká Republika — Polsko — Doprava — silnice ‑Zvýšení přeshraniční mobility v česko-polském pohraničí

Podporována bude modernizace pouze takových silničních tahů, které vedou ve směru k jednomu společnému hraničnímu přechodu a jsou skutečně využívány pro účely přeshraniční mobility.

Příjem žádosti:

 • Datum ukončení příjmu projektových záměrů 26. 6. 2024.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 9. 10. 2024.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
 • Státní podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporována bude modernizace pouze takových silničních tahů, které vedou ve směru k jednomu společnému hraničnímu přechodu a jsou skutečně využívány pro účely přeshraniční mobility. Součástí projektu musí být silniční úseky na obou stranách hranice. Podmínkou podpory je odůvodnění nezbytnosti investice. Modernizovaná silnice musí být rovněž obsažena v regionálních nebo místních dopravních plánech / strategiích. Plánovaná opatření musí být v souladu s programy snižování znečištění ovzduší a / nebo s programy ochrany ovzduší (pokud jsou pro danou oblast vypracovány). Podporovány budou pouze projekty, které budou nabízet řešení přínosná pro životní prostředí. Modernizace silnice musí mít za cíl splnění alespoň jedné z následujících podmínek: 
  • podpořit větší využití silniční infrastruktury přeshraniční veřejnou dopravou (např. zřizování autobusových zastávek, zpevnění silničních krajnic a přizpůsobení krajnice pohybu pěších),
  • podpořit větší využití silniční infrastruktury bezemisní přeshraniční individuální dopravou (např. infrastruktura pro dobíjení),
  • snížit zátěž dopravy pro životní prostředí (např. ochrana před nadměrným hlukem, vibracemi, znečištěním),
  • vybudovat propusti pro migrující zvířata.
 • A alespoň jedné z následujících podmínek: 
  • odstranit úzká hrdla silniční dopravy (např. zvýšení nosnosti mostů),
  • zlepšit bezpečnost silničního provozu (např. řešením nepřehledných nebo nebezpečných úseků v nevyhovujícím technickém stavu).
 • Program podporuje pouze silnice II. a III. třídy na české straně, místní, gminné, powiatové a vojvodské silnice na polské straně.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy a výše financování z EFRR: 
  • Poměr financování podpory z EFRR max. 80 %.
  • Alokace plánované výzvy (celkové způsobilé výdaje) 5 662 868 EUR.
  • Alokace výzvy připadající na podporu z EFRR 4 530 294 EUR.
 • Maximální a minimální výše podpory z EFRR: 
  • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 60 000 EUR.
  • Maximální částka podpory z EFRR na projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů: 30. 9. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru