Přeskočit na obsah

IROP — Testovací výzva 2021–2027

Hlavním cílem intervencí je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel se zřetelem na vyvážený rozvoj území a se zohledněním různorodosti potřeb v jednotlivých typech území.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je stanovena do 31. 3. 2023.

Příjemci podpory:

 • Priorita 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy:
  • Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, obce, hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy, státní podniky, NNO zakládané zde uvedenými příjemci, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Priorita 2 – Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva:
  • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby zřízené krajem, OSS a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.
 • Priorita 3 – Rozvoj dopravní infrastruktury:
  • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví:
  • Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí, v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).
 • Priorita 5 – Komunitně vedený místní rozvoj:
  • Příjemce v tomto specifickém cíli tvoří subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti MAS. Typy příjemců jsou uvedeny v jednotlivých specifických cílech v prioritách 2, 4 a 6.
 • Priorita 6 – Rozvoj městské mobility:
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • V návaznosti na priority ČR a cíle politiky EU („CP“) jsou intervence IROP členěny do šesti věcně zaměřených priorit:
  • Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy realizuje vybrané intervence CP 1 Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa.
  • Priorita 2 Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva je nástrojem k dosahování CP 2 Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa.
  • Priorita 3 Rozvoj dopravní infrastruktury přispívá k naplňování CP 3 Propojenější Evropa.
  • Priorita 4 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví přispívá k naplňování CP 4 Sociálnější a inkluzivnější Evropa.
  • Priorita 5 Komunitně vedený místní rozvoj přispívá k naplňování CP 5 Evropa bližší občanům. Navazuje na věcná témata realizovaná v CP 2, 4 a 6.
  • Priorita 6 Rozvoj městské mobility se váže na CP 2.
 • Priorita 7 Technická pomoc přispívá k zajištění administrace a monitorování IROP, efektivního fungování a naplňování strategie IROP, vedoucí k posílení jeho absorpční kapacity a k řádnému a efektivnímu čerpání finanční alokace IROP. Toho bude dosaženo zvýšením kvality a efektivity řídicích struktur, zvýšením kompetencí, schopností lidských zdrojů, zajištěním funkčních a efektivních systémů a nástrojů pro komunikaci se žadateli a příjemci na centrální i regionální úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Plán financování
 • Kategorie regionů:
  • Více rozvinuté: pro rok 2022 — 30 252 975 EUR, pro rok 2023 — 30 739 612 EUR, pro rok 2024 — 31 236 431 EUR, pro kok 2025 — 31 742 615 EUR.
  • Přechodové: pro rok 2022 — 336 611 136 EUR, pro rok 2023 — 342 025 593 EUR, pro rok 2024 — 347 550 476 EUR, pro kok 2025 — 353 184 338 EUR.
  • Méně rozvinuté: pro rok 2022 — 453 568 710 EUR, pro rok 2023 — 460 864 904 EUR, pro rok 2024 — 468 318 68 EUR, pro kok 2025 — 475 904 604 EUR.

Specifika a omezení:

 • IROP 2021–2027, verze k 22. 6. 2022.
 • Regiony NUTS, na něž se program vztahuje:
  • Česká republika, Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru