Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví — Integrované projekty IPRÚ

Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, dále pro muzea a knihovny. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 8. 2016 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Příjemci podpory mohou být, v závislosti na aktivitách projektu, vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících; vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření nebo krajské knihovny zřízené příslušným orgánem kraje nebo knihovny, které plní funkci krajských knihoven.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.
 • Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.
 • Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování — restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 540 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace není stanovena. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO 246 565 000 Kč, v ostatních případech123 282 000 Kč.
 • Projekty budou financovány do maximální výše 90–100 % celkových nákladů.
 • Forma financování ex-post.

Specifika a omezení:

 • Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
 • Realizace projektů se týká území aglomerací Karlovy Vary, Zlín, Jihlava, vymezená ve schválených integrovaných plánech rozvoje území.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru