Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb v SVL

Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby. Jedná se konkrétně o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů. Cílem je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. 6. do 29. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: 
  • Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 • Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
  • Domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, osobní asistence, denní stacionáře, týdenní stacionáře, azylové domy.
 • Projekty v rámci KPSVL se zaměří na tyto sociální služby: 
  • Azylové domy, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě, intervenční centra, zařízení následné péče, terénní programy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí : 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 350 000 000 Kč.
  • Státní rozpočet – 61 764 706 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet — 5 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.
 • Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Jedná se o území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené lokality a území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.
 • Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru