Přeskočit na obsah

MZe — Jednotná žádost

Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou pro období 2015 – 2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Příjem žádostí:

 • Řádné podávání žádostí končí 15. května, žadatel má ještě po tomto termínu 25 denní lhůtu na pozdní podání, v tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Tato lhůta končí 10. června.

Příjemci podpory:
 •  

 • Subjekt, který v rámci JŽ žádá na opatření či titul, musí být: 
  • a) zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2ha zákona o zemědělství od data podání žádosti až do konce období způsobilosti jednotlivých opatření dle výše uvedené tabulky nebo
  • b) organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 • Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec, který obhospodařuje půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Typy podporovaných projektů:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS)
 • Greening
 • Platba pro mladé zemědělce
 • Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
 • Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
  • Produkce konzumních brambor (Konzumní brambory).
  • Produkce brambor určených pro výrobu škrobu (Škrobové brambory).
  • Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností (Ovoce VVP).
  • Produkce ovocných druhů s vysokou pracností (Ovoce VP).
  • Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností (Zelenina VVP).
  • Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností (Zelenina VP).
  • Produkce cukrové řepy.
  • Produkce chmele.
  • Produkce bílkovinných plodin.
  • Chov telete masného typu.
  • Chov krávy chované v systému chovu s TPM (Dojnice).
  • Chov bahnice nebo chov kozy.
 • ANC
 • PPO
 • NATURA 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000)
 • Agroenvironmentálně-klimatická opatření 2014 – 2020 (AEKO)
 • Ekologické zemědělství 2014 — 2020 (EZ)
 • Dobré životní podmínky zvířat (Welfare)
  • Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
  • Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
  • Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
  • Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 
   • Zlepšení životních podmínek pro prasničky
   • Zlepšení životních podmínek pro prasnice
 • Zvětšení plochy pro odstavená selata

Forma a výše podpory:

 • Neuvedeno.

Specifika a omezení:

 • Jestliže žadatel užívá zemědělskou půdu, kterou nemá vedenou v LPIS (podle § 3a zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), je nutné, aby ji do LPIS nahlásil, a to bez ohledu na to, zda na ni bude žádat o poskytnutí některé z podpor či nikoliv.
 • Společné podmínky:
  • Deklarace veškeré zemědělské půdy.
  • Deklarace biomasy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru