Přeskočit na obsah

Jihočeský kraj — Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením

Cílem programu je rozvoj činností a aktivit, které zajistí pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám znevýhodněným nebo ohroženým sociálním vyloučením. Realizovaná podpora jim umožní se zapojit do aktivního ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti prostřednictvím dvou opatření: 1. Podpora fakultativních služeb a podpůrných aktivit osobám a rodinám v dlouhodobé nebo akutní sociální krizi, 2. Podpora komplexních programů pro azylanty.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 2. 1. 2017 do 13. 1. 2017 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které se prokazatelně touto činností a problematikou zabývají a zároveň musí splnit následující podmínky: 
  • Žadatelé musí být přímo odpovědní za přípravu a řízení projektu, případně za tvorbu a koordinaci podporovaného produktu.
  • Žadatelé musí prokázat schopnost a způsobilost daný projekt realizovat a do budoucna i udržovat.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora fakultativních služeb a podpůrných aktivit osobám a rodinám v dlouhodobé nebo akutní sociální krizi:
  • Posilování sociálních dovedností osob pro lepší uplatnitelnost a trvalé zapojení na trhu práce,
  • zachování trvalého bydlení,
  • motivace rodičů k uplatňování výchovy nezletilých členů rodiny, která zabezpečí odpovídající připravenost dítěte pro zahájení školní docházky, posilování školní úspěšnosti, jeho setrvání ve vzdělávacím systému a získání odborné kvalifikace,
  • aktivní spolupráce rodičů s pracovníky OSPOD při řešení výchovných problémů nezletilých a mladistvých,
  • osvětová činnost vedoucí k pozitivním změnám v péči o zdraví všech členů rodiny a zdravému životnímu stylu.
 • Opatření č. 2: Podpora komplexních programů pro azylanty:
  • Poskytnutí pomoci obcím a azylantům zařazeným ve Státním integračním programu k trvalému usídlení v Jihočeském kraji prostřednictvím komplexní asistenční činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 700 tis. Kč.
 • Podpora je poskytovaná formou neinvestiční dotace.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 10 %.
 • Opatření č. 1:
  • Min. výše dotace je 40 tis. Kč, max. výše dotace je 150 tis. Kč.
 • Opatření č. 2:
  • Min. výše dotace je 10 tis. Kč, max. výše dotace je 70 tis. Kč.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti.
 • Projekty představují činnosti a aktivity, které nejsou základními činnostmi sociální služby definovanými zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 • Projekty zaměřené pouze na zájmovou činnost dětí bez vazby na další činnosti vzdělávacího nebo výchovného charakteru nebudou v tomto programu podpořeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru