Přeskočit na obsah

Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji

Dotaci na snížení emisí z lokálního vytápění v Královéhradeckém kraji eliminací zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, v bytových jednotkách bytových domů a v trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci u nízkopříjmových domácností.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 6. 2022 do 31. 8. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, a která v dané nemovitosti trvale bydlí.
 • Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním3 nesplňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303–5 za: 
  • kotel výhradně na biomasu s automatickým přikládáním,
  • kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním,
  • tepelné čerpadlo,
  • plynový kondenzační kotel – poskytnutí dotace na úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů bude možné pouze v případě, že výměna již byla zrealizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu nejpozději do 30. 4. 2022. Žadatel je povinen k žádosti o dotaci doložit doklad o provedené výměně zdroje (např. Protokol o uvedení do provozu, Zprávu o montáži) nebo závaznou objednávku potvrzenou dodavatelem. Poskytovatel dotace nebude akceptovat pozdější změnu zdroje vytápění na pořízení plynového kotle (např. žádost bude podána na pořízení tepelného čerpadla, ale později by se žadatel rozhodl instalovat plynový kotel).
 • Podpora je poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a jejich prováděcích předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity: 
  • Plynový kondenzační kotel 100 000 Kč.
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců. Zahájením realizace projektu se rozumí první den následujícího měsíce po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace, např. Smlouva je podepsána poskytovatelem dne 15. 10. 2022. Od 1. 11. 2022 začíná běžet lhůta 24 měsíců, v níž má být dosaženo účelu dotace, tj. do 31. 10. 2024. Do této doby je nutné doložit závěrečné vyúčtování dotace včetně povinných příloh.
 • Pokud příjemce nemůže ze závažných důvodů termín pro ukončení realizace dodržet (např. hospitalizace v nemocnici, úmrtí žadatele apod.), poskytovatel dotace může lhůtu doby realizace prodloužit. Nejzazší termín pro ukončení a vyúčtování dotace je 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru