Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

Dotaci na snížení emisí z lokálního vytápění v Královéhradeckém kraji eliminací zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů u nízkopříjmových domácností.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 8. do 31. 8. 2023 do 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, a která v dané nemovitosti trvale bydlí.
 • Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech: 
  • 1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  • 2. Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním2 nesplňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303–5 za:
  • kotel výhradně na biomasu s automatickým přikládáním,
  • kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním,
  • tepelné čerpadlo.
 • Podpora je poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES  a jejich prováděcích předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity: 
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců. Zahájením realizace projektu se rozumí první den následujícího měsíce po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace, např. Smlouva je podepsána poskytovatelem dne 15. 11. 2023. Od 1. 12. 2023 začíná běžet lhůta 24 měsíců, v níž má být dosaženo účelu dotace, tj. do 30. 11. 2025. Do této doby je nutné doložit závěrečné vyúčtování dotace včetně povinných příloh.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru