Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Edice Vysočiny

Účelem poskytovaných finančních prostředků je vytvořit podmínky pro podporu ediční činnosti směřující k uchování identity a kolektivní paměti obyvatel kraje připomenutím významných osobností a historických událostí v regionálním i celonárodním kontextu dějinného vývoje, prezentací kulturního a přírodního bohatství krajiny Vysočiny nebo poukázáním na péči o životní prostředí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat termínu od 15. 6. 2020 do 26. 6. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a státem působící v oblasti kultury a památkové péče.
 • Právnická a fyzická osoba podnikající.
 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti kultury a památkové péče.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 • Fyzické osoby nepodnikající.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Typy podporovaných projektů:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:

  • vydání odborné a populárně naučné literatury zabývající se významnými osobnostmi, historickými událostmi, hmotným i nehmotným kulturním dědictvím kraje nebo popularizací přírodního bohatství Vysočiny vč. péče o životní prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 1 200 000 Kč.
 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 15 000 Kč.
 • Maximální výše  finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 100 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace je 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 9. 2020 a ukončen nejpozději do 31. 10. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru