Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Grantový program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví — Klenotnice Vysočiny

Cílem podpory je vytvořit podmínky pro podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví, které představuje významné svědectví o vývoji společnosti a o identitě a paměti občanského společenství. Nově vytvořené podmínky zlepší celkovou prezentaci značného kulturního bohatství kraje v širokém regionálním i nadregionálním kontextu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se přijímají v termínu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017.

Příjemce podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.
 • Právnické osoby dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování prezentace kulturního a historického dědictví, včetně péče o sbírkové předměty: 
  • Zlepšení prezentační činnosti formou rozšiřování a zkvalitňování stávajících muzejních, galerijních či jiných veřejně přístupných interiérových expozic a výstavních prostor.
  • Tvorba nových, moderních muzejních, galerijních či jiných veřejně přístupných interiérových expozic a výstavních prostor.
  • Ochrana sbírkových předmětů před nepříznivými vlivy prostředí, a to restaurováním, konzervováním a preparováním (platí pouze pro sbírkové předměty, které jsou součástí sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, vlastněné nebo spravované žadatelem /dále též „sbírkové předměty v CES“/ a které současně budou prezentovány v expozicích či výstavních prostorách, jež jsou předmětem podpory).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 25 000 Kč, maximální výše dotace je 200 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce podpory: 60 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel podat pouze jeden projekt. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru