Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Hospodaření v lesích — Program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích

Dotace na podporu snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu s cílem vytvoření pestré dřevinné skladby nově vznikajících porostů, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 03. 2020 — 16. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci lesa nebo právnické či fyzické osoby, na které se podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vztahují práva a povinnosti vlastníka a hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích. 
  • Fyzická osoba — podnikající, Právnická osoba — nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, …), Právnická osoba — obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik), Právnická osoba — svazek obcí, Právnická osoba — ostatní
   Příspěvková organizace kraje, Příspěvková organizace obce nebo státu, Fyzická osoba, Právnická osoba – obec.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Umělá obnova sadbou první poloodrostky a odrostky stanovištně a geneticky vhodnými vybranými druhy dřevin za předpokladu, že na obnovené ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 • b) Umělá obnova sadbou opakovaná poloodrostky a odrostky stanovištně a geneticky vhodnými vybranými druhy dřevin za předpokladu, že na obnovené ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa a nejvýše na 30 % plochy první obnovy.
 • c) Opakovaná výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku1 porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba) pouze na druhý výchovný zásah celé porostní skupiny za období platnosti plánu nebo osnovy s tím, že mezi prvním a druhým výchovným zásahem uplyne alespoň 36 měsíců (dále též jen „opakovaná výchova“).
 • d) Zřizování oplocenek ze dřeva či drátěného lesnického pletiva běžnými standardními lesnickými postupy o minimální výšce 160 cm za účelem zajištění lesních porostů a ochrany proti zvěři nebo jejich částí s plošným zastoupením vybraných dřevin 50% a vyšším (dále též jen „zřizování oplocenek“), přičemž plošné zastoupení výše vybraných dřevin musí být splněno nejpozději k datu podání vyúčtování a na obnovené ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 • e) Individuální mechanická ochrana poloodrostků a odrostků vybraných dřevin do doby jejich zajištění (dále též jen „individuální ochrana poloodrostků a odrostků“).
 • f) Individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 500 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 0 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován jen na pozemcích určených k plnění funkcí lesa na území Kraje Vysočina.
 • V rámci Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “Kraj Vysočina — Hospodaření v lesích — Program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích”

 1. Alena Vonšová

  Partner podal žådost již před 2 měsíci, ale dosud nepřišlo ani potvrzení, že žádost byla zaregistrována do seznamu uchazečů. Je to standartní a máme vyčkávat nebo někde partner udělal chybu? Děkuji.

 2. Ing.Navrátil

  Dobrý den,
  jsem vlastníkem 2ha lesa, který byl napaden kůrovcem. Mám zájem o obnovu lesa včetně dotací. Poradíme? Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru