Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování památkové obnovy kulturních památek včetně jejich součástí prováděnou v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče a zajistit spolufinancování zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 01. 2024 do 15. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci kulturních památek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram A — Obnova památek:
  • Obnova kulturních památek včetně jejich součástí, tj. údržba, restaurování, rekonstrukce a opravy prováděné v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče; obnova bude spolufinancována příspěvkem obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází, ve výši min. 10 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. V případě, že v průběhu realizace projektu je nezbytné provést záchranný archeologický výzkum, je možné do celkových nákladů na obnovu zahrnout i náklady na jeho provedení ve výši max. 40% celkových nákladů na obnovu kulturní památky uvedených v žádosti (týká se právnických osob a fyzických osob, při jejichž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu).
 • Podprogram B — Předprojektová dokumentace: 
  • Zpracování průzkumů umělecko — historických hodnot a identifikaci poškození a závad konstrukcí kulturních památek. Jedná se zejména o statické posudky, restaurátorské průzkumy, stavebně historické průzkumy (zpracované dle „Metodiky stavebně historického průzkumu“ vydaného Národním památkovým ústavem v roce 2015), stratigrafické, mykologické, dendrochronologické průzkumy jednotlivých konstrukcí a objektů, archeologické výzkumy a další.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram A:
  • Minimální výše dotace požadovaná v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 30 000 Kč.
  • Maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 400 000 Kč.
 • Podprogram B:
  • Minimální výše dotace požadovaná v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
  • Maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 40 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace:
  • Podprogram A — obce 50 % celkových nákladů projektu, ostatní vlastníci 60 % celkových nákladů projektu (z toho minimálně 10 % finanční spoluúčast obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází). Bez finanční spoluúčasti obce není možné dotaci poskytnout.
  • Podprogram B — 40 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 30. 11. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.
 • V rámci podprogramu může žadatel předložit na obnovu jedné kulturní památky jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru