Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Program na podporu rozvoje a obnovy základní infrastruktury pro cyklistiku, zvýšení její atraktivity a bezpečnosti

Share Button

Kraj Vysočina vyhlašuje program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky. Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 15. 03. 2021 do 26. 03. 2021

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina.
 • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby).
 • Církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A)
  • zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) nebo společné územní a stavební řízení pro stavbu komunikace pro cyklisty, cyklostezky nebo stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (most, lávka, podjezd, atd.).
  • Zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) komunikace pro cyklisty, cyklostezky nebo stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (most, lávka, podjezd, atd.).

  • Zpracování studie proveditelnosti cyklostezky, komunikace pro cyklisty příp. cyklotrasy v širším rozsahu, kdy alespoň 10 % předpokládané délky projektované cyklotrasy bude řešeno v režimu cyklostezky, tj. osazeno odpovídajícím dopravním značením a projekt bude současně komplexně řešit bezpečnější a atraktivnější alternativu ke stávajícímu vedení cyklistů v rámci sítě značených cykloturistických tras KČT.

 • Podprogram B)
  • údržba a opravy komunikací nebo stavebních objektů podmiňujících jejich funkci (most, lávka, podjezd, atd.) včetně plošných oprav povrchů komunikací, kdy nedojde v rámci projektu k technickému zhodnocení tohoto majetku.
  • rekonstrukce komunikací pro cyklisty nebo stavebních objektů podmiňujících jejich funkci (most, lávka, podjezd, atd.). Rekonstrukcí se pro potřeby tohoto programu rozumí např. konstrukce nové podkladní vrstvy a krytu v linii původní trasy specifikované komunikace, kdy dojde v rámci projektu k technickému zhodnocení této komunikace.
  • výstavba nových komunikací pro cyklisty, cyklostezek nebo stavebních objektů podmiňujících jejich funkci (most, lávka, podjezd, atd.). Výstavbou se pro potřeby tohoto programu rozumí nejen proces realizace nové stavby, ale jedná se také o projekty, kde dochází k významné změně specifikované komunikace zásahem do zemního tělesa ve smyslu změny osy, nivelety nebo rozšíření koruny původní komunikace tak, že nelze zachovat její původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení.
 • Podprogram C)
  • údržba a opravy příp. rekonstrukce stávajících singletrailových tras a pumptracků.
  • výstavba nových nebo rozšiřování stávajících singletrailových areálů a pumptracků.
  • pořízení nového nebo rozšíření stávajícího modulárního pumptracku.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 9 000 000 Kč.
 • Podprogram A) Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 300 000 Kč.
 • Podprogram B) Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 300 000 Kč.
 • Podprogram C) Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 2 000 000 Kč
 • Minimální podíl příjemce dotace: 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt do každého z podprogramů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>