Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Dotace na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání zveřejněných v Informativním seznamu soutěží a přehlídek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2021/2022 na úrovni okresních a krajských kol soutěží pořádaných v České republice, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 6. 2022 do 19. 6. 2022  15. 12. 2021, 13:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se sídlem v Kraji Vysočina, které mají Pověření vydané Krajem Vysočina na organizaci těchto soutěží pro rok 2022.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je: 
  • a) zajistit rozvoj soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy při hospodárném a efektivním využití finančních prostředků určených pro soutěže,
  • b) touto činností navázat na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro větší zapojení žáků do této formy zájmového vzdělávání,
   c) motivovat pedagogické pracovníky k rozvíjení nadání žáků způsobem, který povede k přípravě a účasti žáků na soutěžích.
 • Prioritami programu jsou soutěže: 
  • a) navazující na vzdělávací oblasti a obory vzdělání,
  • b) postupového charakteru, s více stupni postupových kol,
  • c) s dlouholetou tradicí, které velkou měrou napomáhají zkvalitnění vzdělávacího procesu,
  • d) s vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole soutěže (příp. v jednotlivých věkových kategoriích) v uplynulém ročníku,
  • e) sportovní soutěže – především florbal, volejbal, přespolní běh, basketbal, atletika, fotbal, házená.
 • Forma konání soutěží může být kombinovaná, tj. soutěže mohou probíhat prezenčně i distančně, přičemž zvolená forma konání soutěže, musí být v souladu s epidemiologickou situaci v dané době a musí být dodržena všechna mimořádná opatření Ministerstva
  zdravotnictví.

Forma a výše podpory:

 • Na účel stanovený Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022 je alokovaný celkový objem finančních prostředků ve výši 4 174 000 Kč.
 • O přiznání dotace konkrétním žadatelům rozhoduje příslušný orgán kraje.

Specifika a omezení:

 • O poskytnutí dotace bude rozhodnuto nejpozději do 31. 9. 2022. Žadatelé, kterým nebude poskytnuta podpora, budou informováni OŠMS prostřednictvím e‑mailu uvedeného v žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru