Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu staveb ve vodním hospodářství k zajištění dodávky pitné vody, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem

Dotace na podporu realizace projektů k zajištění zásobování pitnou vodou, k odvádění a čištění odpadních vod nebo k ochraně před povodněmi nebo suchem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 11. 03. 2024 do 02. 04. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnická osoba, která splňuje následující podmínky: 
  • obce mají v právnické osobě alespoň 75 % majetková práva. Podmínka předchozí věty je splněna, pokud obce disponují alespoň 75 % hlasovacích práv plynoucích z účasti v takové osobě a alespoň ze 75 % vykonávají kontrolu nad hospodařením právnické osoby,
  • vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
  • vykazuje minimálně 75 % své činnosti v provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (na základě tržeb z vodného a stočného).

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A: Zásobování pitnou vodou.
 • Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod.
 • Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 50 000 Kč.
 • Podprogram A: Zásobování pitnou vodou — Kategorie I 4 000 000 Kč, Kategorie II 1 000 000 Kč.
 • Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod — Kategorie I 7 000 000 Kč, Kategorie II 3 000 000 Kč.
 • Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem — Kategorie I 1 000 000 Kč, Kategorie II 1 000 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace:

  • 15 % celkových nákladů u projektů Kategorie I.
  • 50 % celkových nákladů u projektů Kategorie I, pokud se jedná o projekt řešící intenzifikaci ČOV nebo úpravny vod, který je zároveň financovaný z Operačního.
   programu Životní prostředí 2021 – 2027 v gesci Ministerstva životního prostředí
  • 50 % celkových nákladů u projektů Kategorie I.

Specifika a omezení:

 • Projekt Kategorie I může být zahájen nejdříve 1. 1. 2022, projekt Kategorie II může být zahájen nejdříve 1. 8. 2023.
 • Projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru