Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Program na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Dotace na podporu výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů, výstavba nebo intenzifikace kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, výstavba nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 12. 03. 2021 do 08. 04. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnická osoba, která splňuje následující podmínky:
  • obce mají v právnické osobě alespoň 75 % majetková práva. Podmínka předchozí věty je splněna, pokud obce disponují alespoň 75 % hlasovacích práv plynoucích z účasti v takové osobě a alespoň ze 75 % vykonávají kontrolu nad hospodařením právnické osoby,
  • vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
  • vykazuje minimálně 75 % své činnosti v provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (na základě tržeb z vodného a stočného).

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A: Zásobování pitnou vodou.
 • Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod.
 • Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace:
 • Podprogram A: 
  • Kategorie I – projekt je zároveň financován z dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství 3 000 000 Kč.
  • Kategorie II – projekt je financován pouze z tohoto programu Fondu Vysočiny 1 000 000 Kč.
 • Podprogram B:
  • Kategorie I – projekt je zároveň financován z dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství 5 000 000 Kč.
  • Kategorie II – projekt je financován pouze z tohoto programu Fondu Vysočiny 3 000 000 Kč.
 • Podprogram C:
  • Kategorie I – projekt je zároveň financován z dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství 1 000 000 Kč.
  • Kategorie II – projekt je financován pouze z tohoto programu Fondu Vysočiny 1 000 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace:

  • 15 % celkových nákladů u projektů Kategorie I.
  • 40 % celkových nákladů u projektů Kategorie II.

Specifika a omezení:

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování studií nebo projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení.
 • Svazek obcí nebo právnická osoba může podat v rámci jednoho kola Programu více projektů, ale jedna obec může být řešena maximálně v jednom projektu v každém podprogramu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>