Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích

Dotace na podporu snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 01. 03. 2019 — 29. 03. 2019.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci lesa nebo právnické či fyzické osoby, na které se podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Umělá obnova sadbou první poloodrostky a odrostky stanovištně a geneticky vhodnými vybranými druhy dřevin za předpokladu, že na obnovené ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 • b) Umělá obnova sadbou opakovaná poloodrostky a odrostky stanovištně a geneticky vhodnými vybranými druhy dřevin za předpokladu, že na obnovené ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 • c) Opakovaná výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba) pouze na druhý výchovný zásah celé porostní skupiny za období platnosti plánu nebo osnovy s tím, že mezi prvním a druhým výchovným zásahem uplyne alespoň 36 měsíců (dále též jen „opakovaná výchova“).
 • d) Zřizování oplocenek ze dřeva či drátěného lesnického pletiva běžnými standardními lesnickými postupy o minimální výšce 160 cm za účelem zajištění lesních porostů a ochrany proti zvěři nebo jejich částí s plošným zastoupením vybraných dřevin 50% a vyšším (dále též jen „zřizování oplocenek“).
 • e) Individuální mechanická ochrana poloodrostků a odrostků vybraných dřevin do doby jejich zajištění (dále též jen „individuální ochrana poloodrostků a odrostků“).
 • f) Individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 500 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 0 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.
 • Příjemcem nemůže být Česká republika, jí zřízená nebo založená osoba pověřená správou lesů v majetku státu či podnik v obtížích.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru