Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku

Účelem programu je zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem, které stojí mnohdy na pokraji zájmu obecních samospráv.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2024, 08:00:00 do 31. 05. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
  • Lokalizace projektů:
  • V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv na území obce.
  • V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí.
  • Pro určení počtu obyvatel je rozhodující údaj dle ČSÚ k 1. 1. 2023.

Typy podporovaných aktivit:

 • K naplňování účelu programu je podporována činnost spočívající ve zhodnocení, výstavbě a stavebním úpravám (opravy či rekonstrukce) objektů (nelze podpořit projekty řešící pouze demolice) uvedených níže:
  • radnice, mateřské a základní školy, tělovýchovná zařízení a sportoviště, kulturní zařízení a společenské místnosti, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy (pouze pokud se týká sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace — věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života), hasičské zbrojnice vč. vybavení jednotky požární ochrany určené k zásahu (nelze pořizovat vybavení sloužící pouze pro požární sport a pro reprezentativní účely SDH), požární nádrže a obecní rybníky, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, místní rozhlas (případně další komunikační prostředky), úpravy veřejných prostranství vč. drobného mobiliáře, obnova a zřizování veřejné zeleně, místní komunikace včetně obnovy dopravního značení (nelze pořizovat informativní měřiče rychlosti), pěší stezky a chodníky, veřejné osvětlení, veřejná kanalizace vč. čistíren odpadních vod, veřejný vodovod vč. vodojemů a úpraven vody, komunální technika (technika pro údržbu zeleně, úklid a údržbu veřejných prostor a pro zimní údržbu komunikací), místní knihovna, ostatní objekty v majetku obce, u nichž poskytnutím dotace nedojde k porušení zákazu poskytování veřejné podpory podle čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 150 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 40 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.
 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru