Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem

Dotace na podporu výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů, výstavba nebo intenzifikace kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, výstavba nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 19. 04. 2022 do 09. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnická osoba, která splňuje následující podmínky: 
  • obce mají v právnické osobě alespoň 75 % majetková práva. Podmínka předchozí věty je splněna, pokud obce disponují alespoň 75 % hlasovacích práv plynoucích z účasti v takové osobě a alespoň ze 75 % vykonávají kontrolu nad hospodařením právnické osoby,
  • vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
  • vykazuje minimálně 75 % své činnosti v provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (na základě tržeb z vodného a stočného).

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A: Zásobování pitnou vodou.
 • Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod.
 • Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 400 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace:

  • 15  % celkových nákladů u projektů, které jsou zároveň financovány z dotačních programů v gesci MŽP nebo MZe.

  • 35  % celkových nákladů u projektů, které jsou financovány pouze z tohoto programu Fondu Vysočiny.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel v případě obce nebo spolku podat pouze jeden projekt v každém podprogramu. Svazek obcí nebo právnická osoba uvedená v čl. 6 písm. c) této výzvy může podat v rámci jednoho kola Programu více projektů, ale území jedné obce může být řešeno maximálně v jednom projektu v každém podprogramu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru