Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Stavby ve vodním hospodářství

building-585459__340
Share Button

Dotace na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 1. 2020 do 3. 2. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • V podprogramu A a B právnické osoby, které splňují následující podmínky:
  • obce mají v právnické osobě alespoň 75 % majetková práva. Podmínka předchozí věty je splněna, pokud obce disponují alespoň 75 % hlasovacích práv plynoucích z účasti v takové osobě a alespoň ze 75 % vykonávají kontrolu nad hospodařením právnické osoby,
  • vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
  • vykazuje minimálně 75 % své činnosti v provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (na základě tržeb z vodného a stočného).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram A: Zásobování pitnou vodou.
 • Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod.
 • Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je:
  • V podprogramu A 5 000 000 Kč.
  • V podprogramu B 10 000 000 Kč.
  • V podprogramu C 2 000 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace:

  25 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel obec podat pouze jeden projekt v každém podprogramu. Svazek obcí nebo právnická osoba může podat v rámci jednoho kola Programu více projektů, ale jedna obec může být řešena maximálně v jednom projektu v každém podprogramu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>