Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Zemědělské akce

Dotace na zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství, a to z důvodu zajištění jejich vyšší konkurenceschopnosti a dále zkvalitnění informovanosti veřejnosti o zemědělských produktech s cílem zvýšit jejich zájem o regionální potraviny.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 11. 03. 2024, 08:00:00 do 15. 03. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 
  • působící v odvětví zemědělství, jmenovitě v zemědělské prvovýrobě, zpracování zemědělských produktů a uvádění zemědělských produktů na trh (uvedené v Příloze I Smlouvy o fingování EU) či v pěstitelské a chovatelské zájmové činnosti, jež nejsou podnikem v obtížích1,  splňují definici mikropodniku či malého podniku2  a zároveň se nejedná o podniky, vůči nimž byl vystaven dosud nesplacený inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. 

Typy podporovaných projektů:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity, které nesmí zvyšovat produkci s nezajištěným odbytem, musí splňovat minimální standarty týkající se životního prostředí, hygienických podmínek a dobrých životních podmínek zvířat platné a závazné v rámci České republiky a Evropské unie a respektovat omezení nebo restrikce dané opatřeními společných tržních organizací EU pro zemědělské výrobky: 
  • odborné vzdělávání a získávání dovedností, včetně vzdělávacích kurzů, workshopů
  • a odborného vedení;
  • informační akce;
  • organizování soutěží, výstav nebo veletrhů a účast na nich;
  • vydávání publikací, které mají zvýšit informovanost širší veřejnosti o zemědělských produktech.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace může být až 80 %.
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve od 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny. 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru