Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Kraji Vysočina – Odpady a ekologická výchova

shutterstock_128516081.jpg
Share Button

Dotace povede k předcházení vzniku odpadů, správnému třídění jednotlivých využitelných složek odpadu, využívání výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů a předcházení znečišťování veřejného prostranství odpadky z důvodu zachování čistého životního prostředí Kraje Vysočina.

Příjem žádostí: 

 • Žádosti lze podávat v termínu od 15. 01. 2020 – 15. 02. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
 • Spolky, ústavy a nadace.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.
 • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci podprogramu A (Odpady) jsou podporovány následující aktivity:
  • a)      pořízení výrobků/majetku z recyklovaných materiálů (např. mobiliář, ploty, poklopy na kanály, ohraničení a zastřešení sběrných hnízd (např. plot – plotovky z recyklovaného plastu, ale sloupky již mohou být kovové a usazené do betonu)),

  • b)      pořízení plastových kelímků k opětovnému použití pro akce pořádané příjemcem včetně služeb mytí nádobí při akcích,
  • c)      pořízení gastromyčky na kelímky pro jejich opětovné použití za podmínky, že příjemce z projektu zároveň pořídí i minimálně 500 ks kelímků pro opětovné použití,
  • d)      sady tašek na třídění do interiéru,
  • e)      nákup kompostu nebo fermentátu z bioplynové stanice,
  • f)       pořízení fotopastí na monitoring a předcházení vzniku černých skládek,
  • g)      pořízení kompostérů včetně kompostérů na potravinové zbytky,
  • h)      pořízení nebo pronájem nádob na opětovné použití textilu,
  • i)       pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu;
  • j)       pořízení stojanů na pytle a pytle do stojanů na využitelné složky odpadu, směsný odpad a psí exkrementy,
  • k)      opravy a udržování stávajících sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu, včetně čištění a dezinfekce
  • l)       zpevnění a úprava ploch pod nádobami na využitelné složky komunálního odpadu (pouze za podmínky, že tyto pozemky jsou ve vlastnictví žadatele)e
  • m)    zpracování studie na zhodnocení efektivity rozmístění nádob na využitelné složky komunálního odpadu;
  • n)      technická podpora evidence odpadů (př. Identifikátor (čip), software, čtecí zařízení).
 • V rámci podprogramu B (Ekologická výchova) jsou podporovány následující aktivity:
  • a)    environmentální vzdělávání (př. výukové programy, exkurze, soutěže, akce pro veřejnost, infomateriály, specializační studium podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.),

  • b)    přírodní/školní zahrady v rozsahu nevyžadujícím stavební povolení, a to na druhu pozemku dle výpisu z katastru nemovitostí „zahrada“, „ovocný sad“, „zastavěná plocha a nádvoří“ nebo „ostatní“, (pouze za podmínky, že tyto pozemky jsou ve vlastnictví žadatele)
  • c)    výsadba a údržba zeleně (mimo lesní pozemky) – za podmínky, že tyto pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram A  - Odpady
  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 100 000 Kč. 
 • Podprogram B -  Ekologická výchova
  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 60 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace:
  • Podprogram A – 50 % celkových nákladů projektu.
  • Podprogram B – 25 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 2. 2020 a ukončen nejpozději do 31. 10. 2020. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.
 • V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>