Přeskočit na obsah

Kultura a památky v Královehradeckém kraji

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit, Obnova památkového fondu na území Královehradeckého kraje, Podpora publikační činnosti a literatury a obnova historických varhan.

Příjem žádostí:

  • Od 14. 11. 2014 do 21. 1. 2015 do 24:00.

Příjemci podpory:

  • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy; fyzické osoby, právnické osoby a příspěvkové organizace zřizované či založené Královéhradeckým krajem, církve, náboženské společnosti, účelová zařízení církví, obce, příspěvkové organizace, jiné právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora kulturních projektů, které mají v kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z oblasti divadla, hudby, výtvarných, fotografických či filmových projetků, tanečního umění, tradiční lidové kultury a folkloru, výstavní a další programy muzeí a galerií. Podporují se také projekty, které prezentují Královéhradecký kraj v zahraničí.
  • Poskytnutí dotace na zvýšené výdaje spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, obnova střech, statika objektu, obnova oken, obnova fasády, nátěr střechy, restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracem.
  • Podpora hodnotných publikačních prací, dotýkajících se historie, přírodních věd, uměleckých a jiných oborů, včetně vlastivědných publikací, odborných sborníků (konferenčních) a katalogů k odborným výstavám.
  • Odborná obnova varhan, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje a které mají historickou a uměleckou hodnotu. Podpora se vztahuje na všechny historické varhany bez rozdílu, zda se jedná o kulturní památku či nikoliv. Umělecko-historická hodnota varhan je posuzována při hodnocení žádosti.

Forma a výše podpory:

  • Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit  — minimální výše dotace činí 10 000 Kč, maximální výše dotace činí 100 000 Kč, maximální možný podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu je 70 %.
  • Obnova památkového fondu — Rozpětí možné dotace činí 25 000 Kč — 750 000 Kč. Minimální podíl  pro FO 30 % a pro PO 50%.
  • Podpora publikační činnosti a literatury — Minimální výše dotace 10 000 Kč. Maximální výše dotace činí 50 000 Kč. Maximální možný podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu je 50 %.
  • Obnova historických varhan — Minimální výše dotace činí 100 000 Kč, maximální výše činí 500 000 Kč. Maximální možný podíl dotace 50%.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru