Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Liberecký kraj – Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu

grass-974488__340
Share Button

Dotace na podporu optimalizace vodního režimu v krajině, zvyšování odolnosti vodních ekosystémů vůči hydrologickým extrémům, zajištění dostatku podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února – 29. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • Není omezen (s výjimkou příspěvkových organizací a obchodních společností Libereckého kraje a organizačních složek státu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Environmentálně citlivá opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny:
  • 1. Tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině (např. tůní, mokřadů, pramenišť, rašelinišť),
  • 2. obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv (např. obnova přírodě blízkých koryt včetně drobných netechnických opatření, slepých ramen, ostrůvků, doprovodná výsadba, obnova nivních luk),
  • 3. regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení,
  • 4. tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží (o výměře max. 0,5 ha s min. 10 % podílem litorálního pásma),
  • 5. zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí (např. tvorba mezí, remízů, zasakovacích pásů a průlehů, zavádění agrolesnického systému hospodaření),
  • 6. opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích (např. zasakování dešťové vody ze střech stávajících staveb a komunikací, tvorba umělých mokřadů, vegetačních střech / fasád, propustně zpevněných ploch parkovišť, cest, chodníků).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 70% z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Z programu 8.6 nelze podpořit projekt, který by vedl k degradaci původních cenných biotopů.
 • Z programu 8.6 budou podpořeny pouze takové tůně, které respektují standardy AOPK ČR – Vytváření a obnova tůní (B02 001: 2014).
 • Nebude podporována běžná údržba, odbahnění či oprava stávajících malých vodních nádrží.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>