Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Liberecký kraj – Podpora retence vody v krajině

grass-974488__340
Share Button

Dotace na podporu optimalizace vodního režimu v krajině, zvyšování odolnosti vodních ekosystémů vůči hydrologickým extrémům, zajištění dostatku podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. – 15. 5. 2020.

Příjemci podpory:

 • Není omezen (s výjimkou příspěvkových organizací a obchodních společností Libereckého kraje a organizačních složek státu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Environmentálně citlivá opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny:
  • 1. tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině (např. tůní, mokřadů, pramenišť, rašelinišť).
  • 2. obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv (např. obnova přírodě blízkých koryt včetně drobných netechnických opatření, slepých ramen, ostrůvků, doprovodná výsadba, obnova nivních luk),
  • 3. regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení,
  • 4. tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového odtoku vody z území a ochranu před erozí půdy (např. mezí, zasakovacích pásů a průlehů…),
  • 5. tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží (o výměře max. 0,5 ha s min. 10 % podílem litorálního pásma),
  • 6. zvyšování retenční kapacity půdy (např. zavádění agrolesnického systému hospodaření, výsadba remízků),
  • 7. opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích (např. zasakování dešťové vody ze střech stávajících staveb a komunikací, tvorba umělých mokřadů, vegetačních střech / fasád, propustně zpevněných ploch parkovišť, cest, chodníků).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 70 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 70% z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 1 000 000 Kč.
 • Celkový předpokládaný finanční objem určený pro toto vyhlášení programu 8 020 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nebude podporována běžná údržba, odbahnění či oprava stávajících malých vodních nádrží.
 • Z programu 8.6 nebudou podporovány projekty na akumulaci a využití srážkových vod ani vyčištěných odpadních vod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>