Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Liberecký kraj – Regionální inovační program – Podpora místní Agendy 21

shutterstock_149680037.jpg
Share Button

Dotace na podporu myšlenek udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do plánování rozvoje v Libereckém kraji úzce souvisí s členstvím Libereckého kraje.

 Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu LK, dobrovolný svazek obcí v územním obvodu LK, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, spolky, ústavy a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podnikatelské subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Vzdělávání a osvětové akce:
  • osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví (Den Země, Evropský týden udržitelného rozvoje, Evropský týden mobility/Den bez aut, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů, Dost bylo plastu, Prevencí proti rakovině, Fairtraidové město) a další akce k tématu MA21, Zdraví 21, Smart Cities a v jejich rámci tisk informačních, výchovných a vzdělávacích materiálů, pořádání soutěží, besed a vzdělávacích aktivit • činnost žákovských a studentských parlamentů, pořádání školních a studentských fór a kulatých stolů, zavádění zdravého životního stylu do škol.
 • B. Zapojování veřejnosti, transparentnost a kvalita veřejné správy:
  • zavádění metod a nástrojů posilujících systém řízení kvality ve veřejné správě (MA 21, ISO, EMAS, Společenská odpovědnost organizace a jiné) včetně poradenských služeb,
  • aplikace nástrojů a metod zapojování veřejnosti a dalších zainteresovaných stran do řešení místních problémů (dotazníková šetření, diskuzní fóra, kulaté stoly k různým komunitním tématům, tvorba pocitových map, plánovací víkend, Tvorba vize komunity atd.),
  • zavádění nástrojů podporujících transparentnost veřejné správy (např. rozklikávací rozpočty, mobilní aplikace pro komunikaci s veřejností, přímé přenosy jednání zastupitelstva, nástroje pro transparentnost veřejných zakázek, participativní rozpočet …).
 • C. Strategické plánování:
  • vypracování či aktualizace strategických rozvojových dokumentů za účasti veřejnosti (strategie udržitelného rozvoje nebo program/strategie vedoucí k udržitelnému rozvoji, strategie Smart City, zdravotní plány),
  • sledování a vyhodnocování vlastních indikátorů MA21 stanovených komunitní metodou – sociologické průzkumy, ankety, šetření spokojenosti apod.,
  • sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů udržitelného rozvoje – měření a vyhodnocování indikátorů dle metodiky ECI.

Forma a výše podpory:

 • Celkem je pro tento program určeno 600 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 70 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů projektu je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je od 1. 7. 2020 – do ukončení veškerých aktivit projektu, nejdéle do 30. 6. 2021.
 • Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje nebo žadatel musí prokázat, že přidělená dotace bude vynaložena ve prospěch Libereckého kraje.
 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v tomto programu : 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>