Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Regionální inovační program

Dotace na podporu rozvoje prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji v návaznosti na rozvíjení konceptu inteligentní specializace, která se zaměřuje jak na průřezové (horizontální) priority rozvoje inovačního prostředí, tak na průniky nejpokročilejších technologií s aplikačními odvětvími a identifikaci prioritních výzkumných témat, do kterých jsou následně směřovány finanční prostředky z evropských a národních programů podpory.

 Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2024 do 10. 4. 2024 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • DT 1 – Podnikatelské subjekty.
 • DT 2 – Podnikatelské subjekty podnikající méně než 3 roky, které v tomto dotačním titulu dosud nebyly podpořeny.
 • DT 3 – Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace. 
  • Podnikatelský subjekt musí prokázat působnost (tj. mít sídlo nebo provozovnu zapsanou ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v živnostenském rejstříku nebo v jiném zákonem ustanoveném rejstříku) na území Libereckého kraje.
  • V případě, kdy je žadatelem fyzická osoba podnikající a zároveň je studentem školy, která má sídlo/pobočku na území Libereckého kraje, může žadatel (podnikající student) prokázat působnost v Libereckém kraji potvrzením o studiu s adresou školy.

Typy podporovaných projektů:

 • DT 1 – Inovační vouchery 
  • Posílení ekonomické prosperity regionu prostřednictvím transferu znalostí akademického a výzkumného sektoru do praxe podniků, a to prostřednictvím stimulace navázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi (dále VaV instituce) působícími v České republice. Dlouhodobým cílem je, aby na spolupráci ve formě pilotních společných projektů navázaly obě strany dlouhodobým vztahem a spoluprací na dalších projektech, jejichž výstupy pomohou zvýšit konkurenceschopnost na stávajících i perspektivně nových trzích a současně pomohou zefektivnit komercializaci výsledků výzkumu a vývoje poskytovatelů znalostí.
 • DT 2 — Startovací vouchery 
  • Posílení ekonomické prosperity regionu prostřednictvím podpory a rozvoje nových podnikatelských záměrů v prioritních oborech Regionální inovační strategie ve fázi před uvedením na trh. Cílem udělení startovacích voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a ověřit jejich životaschopnost a inovativnost. Záměrem programu je být komplementární k programům subjektů působících v Libereckém kraji (např. Lipo.ink, Student Business Club, programy specializovaných neziskových organizací, škol apod.), které realizují programy zaměřené na vytvoření životaschopných business plánů začínajících podnikatelů.
 • DT 3 — Technologické vouchery 
  • Posílení ekonomické prosperity regionu díky poskytnutí příležitosti ověřit technickou/technologickou proveditelnost produktu v jakékoliv fázi vývoje. Podporovány budou projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Forma a výše podpory:

 • Celkem je pro tento program určeno 4 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů projektu je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je 1. 3. 2024 do ukončení veškerých aktivit projektu, nejdéle do 30. 9. 2025.
 • Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje nebo žadatel musí prokázat, že přidělená dotace bude vynaložena ve prospěch Libereckého kraje.
 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v tomto programu: Není omezeno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru