Přeskočit na obsah

LII. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v PO 4

Dotace na kompostárny, odstranění nepovolených skládek  a starých ekologických zátěží spolu s dotacemi na  systémy pro separaci a svoz odpadů mohou získat podnikatelské subjekty, neziskové organizace a veřejnoprávní instituce. Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty o celkových nákladech max. do 50 mil. EUR vč. DPH.

Příjem žádostí:

 • Od 25.9. do 18.12. 2013 (s možností prodloužení do 15.1.2014).

Příjemci podpory:

 • Právní formy uvedené v textu výzvy (obce, kraje a jejich příspěvkové organizace, státní podniky, podnikatelské subjekty, neziskové oranizace apod.).

Typy podporovaných projektů:

Integrované systémy nakládání s odpady

 • Regionální systém pro využití bioodpadů, pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu.
 • Speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu.

Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady

 • Systémy pro separaci a svoz odpadů, separaci bioodpadů.
 • Sběrné dvory, překladiště a sklady komunálního odpadu.
 • Systémy pro separaci nebezpečných složek komunálních odpadů a zdravotnických odpadů.

Zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění a recyklaci

 • Třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi.
 • Úpravny odpadů (autovraků, pneumatik, elektroodpadů, stavebních odpadů).
 • Zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů.
 • Kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů.
 • Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, separátory, homogenizéry, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení).

Rekultivace a odstranění skládek

 • Rekultivace starých skládek.
 • Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích.

Odstraňování starých ekologických zátěží

 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.
 • Realizace průzkumných prací, analýz rizik.
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Forma a výše podpory:

 • Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR nebo státního rozpočtu do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 milionu korun, maximální výše podpory podnikatelským subjektům pro oblast Zkvalitnění nakládání s odpady je 50 milionů korun.

Specifika a omezení:

 • Přijatelné jsou pouze žádosti  které budou realizačně i finančně ukončeny do konce roku 2015. Žadatel je také povinen k žádosti doložit harmonogram  realizace projektu.

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru