Přeskočit na obsah

LXIV. výzva OPŽP Zlepšování stavu přírody a krajiny

Výzva je určena na podporu diverzity, obnovu krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny a prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. Celková alokace na prioritní osu 6 činí 450 milionů Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 2. února 2015 do 19. března 2015.

Příjemci podpory:

 • F.O. nepodnikatelé.
 • Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, kraje.
 • Příspěvkové organizace a organizační složky krajů, státní organizace, státní podniky, VŠ.
 •  Příspěvkové organizace – správy národních parků, příspěvkové organizace – stát.
 • Veřejně výzkumné instituce.
 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy a ústavy.
 • Další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku.
 • Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI.
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty.
 • F.O. a P.O. podnikatelé mohou žádat pouze v oblasti podpory 6.2., a 6.3.  s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů.

Typy podporovaných projektů:

 • Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity: opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy.
 • Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur: realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy. Příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability. Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy.
 • Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny: realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní. Realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách obsažená: 
  • a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
  • b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
  • c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,
  • d) v Plánu oblasti povodí Odry,
  • e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje.

Realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

 • Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod: stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření. Vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 90 % uznatelných nákladů.
 • Podporu ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů mohou v rámci oblasti podpory 6.4 získat pouze projekty na revitalizaci vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů a tůní.

Specifika a omezení:

 • Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015.
 • V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B“ uvede žadatel předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 31.12.2015. Žádosti s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru