Přeskočit na obsah

MO ČR — Dotační program pro nestátní neziskové organizace

Neinvestiční státní účelové dotace Ministerstva obrany jsou určeny nestátním neziskovým organizacím na projekty veřejně prospěšného charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat  od 31. července 2023, 12:00 do 30. září 2023, 23:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být spolky a poboční spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných projektů:

 • Věcným zaměřením a účelem Výzvy je podpora projektů spadající svým změřením do dotačních podprogramů: 
  • 1 — Rozvoj vojenských tradic.
   • a) Uskutečnění dlouhodobých či trvalých výstav a provozování výstavní činnosti spojené s vojenskými tradicemi, historickými událostmi světových válek a jinými válečnými událostmi, nasazení našich jednotek v jednotlivých bojových operacích nebo připomínání vojenských osobností.
   • b) Uskutečnění veřejných pietních aktů k uctění památky padlých vojáků, při kterých je zabezpečena i účast válečných veteránů.
  • 2 — Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva.
   • a) Konání praktického branně-sportovního a technického výcviku, aktivit s branně-sportovním a technickým zaměřením využitelných při zvládání krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.
   • b) uskutečnění dlouhodobých projektů nebo projektů s celorepublikovým dopadem na veřejnost zaměřených především na praktické branně-sportovní a technické aktivity.
  • 3 — Péče o válečné veterány.
   • a) Realizace prostřednictvím projektů zajišťující především osobní a telefonický styk s válečnými veterány; informovanost válečných veteránů o činnosti MO, Armády ČR a NNO a jejich zapojení do činnosti NNO.
   • b) Realizace pomoci válečným veteránů, s přihlédnutím k jejich aktuálním potřebám a zdravotnímu stavu, a to prostřednictvím krátkodobých nebo dlouhodobých zápůjček podpůrných prostředků zejména zdravotnického charakteru.
  • 4 — Příprava občanů k obraně státu.
   • a) Uskutečnění krátkodobých či jednorázových besed, přednášek, výstav, tematických a projektových dnů a ukázek, dále praktických cvičení pro žáky, studenty a širokou veřejnost, konání táborů pro děti a mládež, pobytů v přírodě a dalších mimoškolních aktivit.
   • b) Uskutečnění dlouhodobých projektů nebo projektů s celorepublikovým dopadem na veřejnost zaměřených především na výuku brannosti a zvládání krizových situací.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram č. 1 — Rozvoj vojenských tradic: 
  • a) Maximální výše dotace činí 3 000 000 Kč.
  • b) Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
 • Podprogram č. 2 — Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva: 
  • a) Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
  • b) Maximální výše dotace činí 3 000 000 Kč.
 • Podprogram č. 3 — Péče o válečné veterány: 
  • b) Maximální výše dotace na projekt, jehož součástí bude nákup takového majetku a materiálu činí 2 000 000 Kč.
 • Podprogram č. 4 — Příprava občanů k obraně státu: 
  • a) Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
  • b) Maximální výše dotace činí 3 000 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. V odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace nad 70 % celkových nákladů projektu uvedených v projektu.

Specifika a omezení:

 • NNO, které žádají o zvýšení účasti státního rozpočtu na financování projektu nad 70 % nákladů na projekt, tento požadavek věcně v žádosti odůvodní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru