Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření

coed-y-brenin-982270__340
Share Button

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 03. 01. 2020; 20:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizace ÚSES:
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
 • Protierozní opatření:
  • podpora opatření zamezujících vodní erozi,
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • Podpora opatření zamezující větrné erozi:
  • obnova či zakládání větrolamů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu – ÚSES 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu – protierozní opatření 2 500 000 Kč.
 • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 100 %.
 • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES 80 %.
 • Opatření zamezující vodní a větrné erozi 80 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2023.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>