Přeskočit na obsah

MAS Kyjovské Slovácko 3. Výzva PRV

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 29. 6. do 13. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Vzdělávání a získávání dovedností: Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 2 Zemědělské podnikání — podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě: Zemědělský podnikatel.
 • 3 Společná zařízení po pozemkových úpravách: Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 4 Lesnická infrastruktura: Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
 • 5  Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků: Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 6 Rozvoj venkovské turistiky: Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 7  Lesní tematické stezky:  Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 8 Lesnické technologie:  Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Podpora je zaměřena na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, pro uživatele půdy a jiné hospodářské subjekty, působící ve venkovských oblastech, podporované v rámci PRV.
 • 2 Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku skrze hmotné a nehmotné investice v živočišné, rostlinné výrobě a investic do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci včetně investic na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu.
 • 3 Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav.
 • 4 Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
 • 5 Podpora je zaměřena na zakládání a rozvoj nových nebo existujících podniků. Vznik nových a podpora stávajících živností v oblasti výroby, zpracování a služeb.
 • 6 Podpora je zaměřena na zakládání a rozvoj nových nebo existujících podniků a rozvoj cestovního ruchu.
 • 7 Podpora je zaměřena na zvyšování environmentálních, společenských a rekreačních funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
 • 8 Podpora  je  zaměřena  na  investice  do  lesní  techniky  a  postupů  práce,  které  zvyšují hospodářskou  hodnotu  lesů  prostřednictvím  využití  šetrnějších  technologií  a  strojů  při hospodaření  v  lesích,  omezujících  poškození  lesní  půdy  a  porostů  a  vedou  k  efektivnímu zpracování dřeva.

Forma a výše podpory:

 • Pro typ 1 celková výše alokace činí     400 000 Kč.
 • Pro typ 2 celková výše alokace činí  1 700 000 Kč.
 • Pro typ 3 celková výše alokace činí  6 999 000 Kč.
 • Pro typ 4 celková výše alokace činí  2 000 000 Kč.
 • Pro typ 5 celková výše alokace činí  1 750 000 Kč.
 • Pro typ 6 celková výše alokace činí  4 350 000 Kč.
 • Pro typ 7 celková výše alokace činí      500 000 Kč.
 • Pro typ 8 celková výše alokace činí   1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpora typu 1 se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru