Přeskočit na obsah

MAS Labské skály – OPŽP – Výsadby dřevin III.

Dotace na výsadbu dřevin a na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES a na realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 8. 7. 2019 do 20:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zřízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.
 • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
 • Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku, extenzivní sady).
 • Výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu v rámci CLLD je stanovena na 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt omezuje finanční alokace výzvy a to do částky 4 889 112 Kč.
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2022.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru