Přeskočit na obsah

MAS Lužnice – IROP – Podpora bezpečné a ekologické dopravy

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 26. 11. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Obce.
  • Dobrovolné svazky obcí.
  • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
  • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Terminály a parkovací systémy: 
    • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425 ‑2.
    • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu.
  • Bezpečnost dopravy:
    • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
    • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
    • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
    • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).
  • Cyklodoprava:
    • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
    • Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b,C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
    • Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 8 537 678 Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
    • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
    • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2020.
  • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
  • Nebude podporována aktivita rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru