Přeskočit na obsah

MAS NAD ORLICÍ – IROP – Vzdělávání

Dotace na podporu infrastruktury pro vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 4. 2024, 08:00 do 28. 6. 2024, 13:00. 

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané kraji, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, Církve, Církevní organizace, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Školské právnické osoby, Ostatní právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol: 
  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
  • Vnitřní konektivita škol.
  • Školní družiny a školní kluby.
  • Učebny neúplných škol.
  • Doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí: 
   • Doprovodné infrastruktury školy: pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny), pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety), vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
   • Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace pro výzvu 4 300 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory — 95 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2029.
 • Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD NAD ORLICÍ, o.p.s. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území NAD ORLICÍ, o.p.s.. Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru