Přeskočit na obsah

MAS Radbuza — programový rámec PRV

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 05. 2022 do 30. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1  Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 4 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 5 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora zemědělského podnikání
 • 2 Podpora nezemědělského podnikání.
 • 3 Lesnická infrastruktura.
 • 4 Neproduktivní investice v lesích.
 • 5 Podpora obnovy a rozvoje venkova: 
  • Veřejná prostranství v obcích.
  • Mateřské a základní školy.
  • Vybrané kulturní památky.
  • Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 100 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 200 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 500 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 1 500 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 2 700 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru