Přeskočit na obsah

MAS Sdružení Západní Krušnohoří — Podpora komunitního života na venkově

Dotace na podporu spolkové činnosti a drobný komunitní život v obcích na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 6. 2024 do 5. 7. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost, spolek, ústav, obec s max. 1 500 obyvateli.
 • Žadatel musí mít sídlo na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s..
 • Právní subjektivita žadatele vznikla před datem 1. 1. 2023.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří 1 . Je naplňována Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, cíl 6 Zvýšit životaschopnost venkova a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2021 — 2027, strategický cíl „Kvalitní bydlení“, specifický cíl 2.1. Podpora spolkového a komunitního života v území. 
  • Projekty budou zaměřeny na drobný komunitní život a na spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů  drobného vybavení nezbytných pro realizaci projektu. Na projekt podpořený v rámci individuální výzvy MAS není možno žádat souběžně do jiných dotačních titulů nebo fondů Ústeckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 40 000 Kč.
 • Výše podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Výše spoluúčasti: min. 15 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektů bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace v rámci individuální výzvy, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel smí podat v této výzvě maximálně jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru