Přeskočit na obsah

Město Brno — Dotace na zachování a obnovu kulturních památek

Dotace na zachování kulturně historických hodnot a na stavební obnově památek, které se nacházejí na území města Brna.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Vlastník (resp. všichni spoluvlastníci) kulturní památky, přičemž společnou žádost podepisují jednotlivě všichni spoluvlastníci. Žádost může podat rovněž zástupce vlastníka/vlastníků na základě plné moci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci lze poskytnout na zachování nebo obnovu: 
  • a) nemovitosti zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, která se nachází na území města Brna,
  • b) movité kulturní památky, která je umístěna na veřejně přístupném místě na území města Brna.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Brna na podporu stanoveného účelu je 12 000 000 Kč.
 • Kritéria pro hodnocení žádosti posuzuje Pracovní skupina pro program regenerace MPR Brno a státní památkovou péči.
 • O poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Brna, u dotace do 50 tis. Kč včetně rozhoduje Rada města Brna.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen v místě stavebně-udržovacích prací viditelně informovat o tom, jaké práce byly provedeny za finanční spoluúčasti statutárního města Brna, a to nejméně do konce kalendářního roku 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru