Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 34. výzva — Rozvoj modrozelené infrastruktury v krajině BMO (OP ŽP)

Dotace na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO 17. 4. 2024, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO 2. 5. 2024, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní organizace, státní podniky, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech – ERDF.
 • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel.
  • Podaktivita 1.3.11.1.1 Vytváření a obnova tůní (mokřadů).
  • Podaktivita 1.3.11.1.2 Malé vodní nádrže (MVN).
  • Podaktivita 1.3.11.2.1 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Není stanoveno.
 • Alokace výzvy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (60–100 % CZV) – 157 000 000 Kč.
  • Státní rozpočet – max. 23 550 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2029.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru