Přeskočit na obsah

Město Brno — OP Zaměstnanost — Sociální začleňování a boj s chudobou VIII

Dotace na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 6. do 21. 6. 2019, 14:00 hod

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti,  církevní právnické osoby, spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti, organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center.
 • Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka.
 • Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.
 • Programy na podporu rodičovských kompetencí.
 • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi.
 • Programy právní a finanční gramotnosti.
 • Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku.
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru