Přeskočit na obsah

Město Brno — OPZ — Sociální začleňování a boj s chudobou II

Dotace na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 6. 2019 do 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Sociální družstva.
 • Obce.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob a skupin osob.
 • Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka.
 • Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám.
 • Programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností.
 • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách.
 • Programy právní a finanční gramotnosti.
 • Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku.
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 25 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru